XXI  Saint-Sophia  The World


XXI  Sint-Sophia  De Wereld

 

 

De voleinding

 

Gelukkig is hij die Wijsheid heeft

gevonden, en gelukkig is hij die begrip

heeft ontvangen: want de waarde

hiervan is beter dan de handelswaar

van zilver, en de opbrengst daarvan

meer dan fijn goud.

Zij is waardevoller dan robijnen: en al

die dingen waar je naar verlangd zijn

niet met haar te vergelijken. De lengte

van de dagen ligt in haar rechterhand;

in haar linkerhand rijkdom en eer.

Haar wegen zijn aangenaam, en al

haar paden zijn vredig. Zij is de

Levensboom voor degene die houvast

zoeken; Het maakt iedereen gelukkig haar

te volgen. De Heer heeft in Wijsheid

de aarde geschapen; met inzicht

heeft hij de hemelen gesticht.

 

 

De Wereld symboliseert oneindigheid,

de voleinding, bekroning.

Verlangens gaan in vervulling.

Het mannelijke en vrouwelijke is

verenigd, verschillen zijn opgeheven.

 

 

Duiding:

Iets is al rond, ook al ben je je dat

niet bewust. Blijf niet in oude dingen

hangen, vernieuwing wordt gevraagd.

Zelfoverwinning, eenheid, harmonie,

verlossing van problemen. Je wilt

je levensinstelling veranderen,

dit kan strijd opleveren.

Bevrijding van angst en

onzekerheid. Je kunt meer

bereiken dan je denkt.

 

The completion

 

Happy is the man that findeth

Wisdom, and the man that getteth

understanding: For the merchandise

of it is better than the merchandise

of silver, and the gain thereof than

fine gold. She is more precious than

rubies: and all the things thou canst

desire are not to be compared to her.

Length of days is in her right hand;

and in her left hand riches and honor.

Her ways are pleasantness, and all her

paths are peace. She is a Tree of Live

to them that lay hold upon her: and

happy is every one that retaineth her.

The lord by Wisdom has founded the

earth; by understanding hath he

established the heavens.

Proverbs 3:13:19

 

 

The World symbolises infinity,

the completion, award.

Wishes are being fulfilled.

Masculinity and femininity come

together, differences are removed.

 

 

Interpretation:

Something is arranged, although

you may not be aware of it.

Don't stay in your old routine,

innovation is asked for.

Self-conquest, unity, harmony,

problems released. You want to

change your attitude to life,

this could bring strife. Release

from worry and uncertainty. You

can achieve more than you think.