XVIII  Saint Mary  The Moon


XVIII  Heilige Maria  De Maan

 

 

De nacht - Het duister

 

Ieder geschenk, iedere deugd, en de genade van

de Heilige Geest worden verleend middels Maria aan wie zij dat dan ook wenst,

wanneer zij dit wenst, de manier waarop zij

dit wenst, en in welk mate zij dit dan ook wenst. Maria is de doorgeefster van alle goedertierenheid die God schenkt.

Iedere genade die verleend wordt aan de

mens in dit leven heeft drie opeenvolgende stappen: van God gaat het naar Christus,

en van Christus naar de Maagd Maria,

en van de Maagd daalt het op ons neder.

 

 

De Maan symboliseert de persoonlijke ziel,

het gevoel, emoties, waanvoorstellingen,

geloof, inzicht en uitzicht. Niet goed

weten wat er aan de hand is.

De Maan staat voor rust,

herstellen, opknappen.

 

 

Duiding:

Last hebben van angsten.

Je zit gevoelsmatig vast in een bepaalde

situatie. De dingen in jezelf zoeken,

voor je een ander de schuld geeft.

Misschien zijn er zaken die jou niet vergeven worden, of kun je een ander iets niet vergeven? Doe iets aan je rusteloosheid.

 

The night - Darkness

 

All gifts, virtues, and graces of the

Holy Ghost are administered by the hands

of Mary to whomsoever she desires, when

she desires, in the manner she desires,

and to whatever degree she desires.

Mary is the dispensatrix of all the

graces God bestows. Every grace

granted to man in this life has three

successive steps: from God it comes to

Christ, and from Christ to the Virgin,

and from the Virgin it descends to us.

Saint-Bernadine of Sienna.

 

 

The Moon symbolises the personal soul,

feelings, emotions, belief, delusions,

insight and outlook. Not exactly

knowing what is going on.

The Moon stands for rest,

restoring, reviving.

 

 

Interpretation:

Burdened with fear. You are bound

instinctively to a certain situation.

Look for things within yourself before

you put the blame on others. There could

be concerns that will not forgive

you, or can't you forgive someone else?

Do something about your restlessness.