XVI  Saint-Barbara  The Tower


XVI  Sint-Barbara  De Toren

 

 

De Vernietiging

 

Onze vrienden van weleer zijn zij die

ons onterecht kwellen met processen

en beproevingen, schaamte en

onrecht, treurnis en plagerij,

martelaarschap en dood;

We moeten zeer veel van hen

houden want door hen hebben

wij allen het eeuwig leven.

 

 

De Toren symboliseert een hevig

omturnings-proces. Alles wordt

ondersteboven gegooid. Moeilijkheden,

schokkende veranderingen, conflicten.

Er moet iets veranderen in ons leven.

 

 

Duiding:

Je kunt lijden aan zelfwaardering en zelfoverschatting. Dat wordt teniet gedaan

door de inslag van begrip en inzicht.

Je moet hier alleen doorheen,

verwacht geen hulp. Je zult bepaalde

banden moeten verbreken, oude denk-

en levenswijze opheffen. Er moeten

veranderingen in jezelf plaatsvinden.

 

The Destruction

 

Our friends, then, are all those

unjustly afflict us with trials and

ordeals, shame and injustice,

sorrows and torments, martyrdom

and death; we must love them

greatly for we all possess

eternal life because of them.

Saint-Francis of Assisi

 

 

The Tower symbolises a

heavy turn-over process.

Everything will be topsy-turvy.

Difficulties, shocking alterations, conflicts.

Something needs to change in our lives.

 

 

Interpretation:

You could suffer from self-appreciation

and self-esteem. That can be undone

through the impact of understanding and

insight. You have to do this yourself,

do not expect help. You will have to

break specific ties, discontinue old

thoughts- and way of live. There

has to be a change within yourself.